´

AJANKOHTAISTA

14.10.2019

Julkilausuma: Asumisoikeusyhtiöissä ei tule lisätä asukkaiden päätösvaltaa


Asokotien vuosittain kokoontuva Asofoorumi otti kantaa asukkaiden päätösvallan lisäämiseen.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Asofoorumin julkilausuma 27.9.2019:

Asumisoikeusyhtiöissä ei tule lisätä asukkaiden päätösvaltaa

Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan muun muassa vahvistamalla asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asofoorumi katsoo, että asumisoikeusjärjestelmässä asukkailla on jo nykyisellään riittävät mahdollisuudet vaikuttaa asumisoikeusyhteisön asioihin. Varsinkin asukkaiden päätösvallan lisääminen johtaisi siihen, että asukkaiden aktivoiminen mukaan asukastoimintaan entisestään vaikeutuisi.

Asofoorumi arvostaa asiantuntijuutta. Kiinteistönpidossa asiantuntijuus toteutuu varmimmin, kun päätöksenteosta huolehtii ja vastaa ammattimaisesti toimiva organisaatio. Päätösvaltaan tulee aina liittyä vastuu päätösten seurauksista. Juuri tämä vastuu olisi Asofoorumin mukaan omiaan korottamaan kynnystä osallistua asukastoimintaan, mikäli asukkaiden päätösvaltaa lisättäisiin.

Voimassa olevan lain mukaan asukkailla on oikeus päättää lähinnä eräistä talokohtaisista asioista, kuten järjestyssäännöistä ja yhteisten tilojen käytöstä. Muissa asioissa asukkailla on oikeus osallistua omistajayhteisön päätöksentekoon antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä jne. Nämä vaikutusmahdollisuudet ovat Asofoorumin mukaan riittävät eikä niitä tule laajentaa.

Asofoorumi näkee asukkaiden päätösvaltaan myös liittyvän riskin siitä, että se voi lisätä asukkaiden keskinäisiä ristiriitoja ja heikentää siten viihtyvyyttä. Yksimielisyyttä on usein vaikea saavuttaa, ja enemmistöpäätöksiin taas liittyy aina mahdollisuus, että vähemmistöön jääneet kokevat päätöksen negatiiviseksi.

Asofoorumi katsoo, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi tarpeellista ja riittävää olisi lisätä niitä muotoja, joita noudattaen omistajayhteisö voi asukkaita päätöksentekoon osallistaa. Perinteinen malli, jossa asukkaat muodostavat mielipiteen tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa kokouksessa, on usein hidas ja tehoton, eikä aktivoi kaikkia asukasryhmiä osallistumaan. Asumisoikeusyhteisöllä tulisi olla käytössään monipuolisempia, muun muassa sähköisiä välineitä hyödyntäviä keinoja aktivoida asukkaita käyttämään vaikutusmahdollisuuksiaan.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Asofoorumi on yhtiön asukkaista muodostuva valtakunnallinen yhteistoimintaelin, joka kokoontuu kerran vuodessa.

 ...

Asumisoikeusasunnoista annetun lain (16.7.1990 / 650) 4f § mukaan asukkaan osallistumisoikeuksiin sovelletaan yhteishallinnosta vuokrataloissa annettua lakia (16.7.1990 / 649). Asokotien Asofoorumi on viimeksi mainitun lain 16 §:n tarkoittama yhteistyöelin, joka voidaan asettaa käsittelemään omistajan koko asuntokantaa koskevia yhteishallintoon liittyviä asioita.


VALITSE AJANKOHTAINEN