´

UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (jäljempänä ”SAY”)
Sinikalliontie 14 B, 02630 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Esa Mustonen
Sinikalliontie 14 B, 02630 Espoo
posti@asumisoikeus.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n uutiskirjerekisteri (jäljempänä ”rekisteri”).

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen. Tilaajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
SAY käsittelee tilaajan henkilötietoja sähköisten uutiskirjeiden lähettämiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää tilaajasta seuraavat tiedot:
Nimi
Sähköpostiosoite
Organisaatio, jossa tilaaja työskentelee
Titteli/asema

7. Mistä henkilötiedot saadaan
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään SAY:n verkkosivuilla (www.asumisoikeus.fi) olevan uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta.

8. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9. Henkilötietojen säilytysajat
Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes tilaaja peruuttaa suostumuksensa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, jonka kautta tilaaja voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Tällöin tilaajan tiedot poistuvat uutiskirjeen lähetyslistalta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
SAY noudattaa tilaajan henkilötietojen suojauksessa lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. SAY:lla ei ole manuaalista aineistoa. Digitaalisen aineiston tietoihin on pääsy vain SAY:n nimeämillä henkilöillä. Tietojen säilytykseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekisterin valvonta ja suojaus noudattaa EU-alueella sovellettavia määräyksiä.

11. Tilaajan oikeudet

Oikeus peruuttaa suostumus
Tilaajalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Oikeus päästä omiin tietoihinsa
Tilaajalla on oikeus saada tietää, käsitteleekö SAY hänen henkilötietojaan ja jos käsittelee, on tilaajalla oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja SAY on tallentanut hänestä. Tilaajan oikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Tilaajalla on oikeus pyytää SAY:tä oikaisemaan tilaajaa koskeva virheellinen henkilötieto. Lisäksi tilaaja voi pyytää SAY:tä poistamaan tilaajaa koskevat henkilötiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä
Tilaajalla on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos tilaaja vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, henkilötietoja ei saa enää käsitellä kyseiseen tarkoitukseen.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun tilaaja on itse toimittanut SAY:lle henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä tilaajan antaman suostumuksen nojalla, tilaajalla on oikeus saada tällaiset henkilötiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan SAY:ltä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Tilaajalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli tilaaja katsoo, että SAY ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700 ja osoite Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

12. Tilaajan oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun SAY:n yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu tilaajan oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen posti@asumisoikeus.fi tai postitse osoitteeseen Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry, Sinikalliontie 14 B, 02630 Espoo.

Sen varmistamiseksi, että tilaajan henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin tilaajalle itselleen, voi SAY pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.